1. LKE GmbH Ogólne Warunki Handlowe

2. LKE Polska Sp. z o. o. Ogólne Warunki Handlowe

 

1. LKE GmbH Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Informacje ogólne, zakres obowiązywania

Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży; nie uznajemy warunków sprzecznych lub odmiennych od naszych warunków dostawy i płatności zamawiającego, chyba, że wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie w formie pisemnej. Nasze warunki dostawy i płatności obowiązują również w sytuacji, w której, dysponując wiedzą o sprzecznych lub odmiennych od naszych warunkach dostawy i płatności zamawiającego dokonamy dostawy na rzecz zamawiającego bez zastrzeżeń.

Jeśli w poszczególnych przypadkach nie postanowiono inaczej w formie pisemnej, podstawą dla realizacji wszelkich udzielonych nam zleceń jest zawsze pisemne potwierdzenie przez nas danego zlecenia.

Nasze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie wobec przedsiębiorców w rozumieniu § 310 ust. 1 niem. kodeksu cywilnego [BGB].

§ 2 Oferta, dokumenty ofertowe

Jeśli zamówienie jest kwalifikowane jako oferta zgodnie z § 145 BGB, możemy je przyjąć w terminie 2 tygodni.

Zastrzegamy sobie prawa własności oraz prawa autorskie do ilustracji, rysunków, kalkulacji oraz innych dokumentów. O ile nie postanowiono inaczej, zawarte w nich informacje nie stanowią gwarancji określonych właściwości.

§ 3 Ceny, warunki płatności

Jeśli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, nasze ceny obowiązują "loco fabryka", z wyjątkiem opakowań, za które wystawiamy osobną fakturę.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 20,00 € netto. 

Nasze ceny nie zawierają podatku VAT – wykazywany jest osobno na fakturze w ustawowej wysokości w dniu wystawienia faktury.

Za towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki jest bezpośrednio wystawiany rachunek. Przepisy ustawowe dotyczące opóźnienia przyjęcia pozostają nienaruszone.

Prawa do dokonywania potrąceń przysługują zamawiającemu tylko wówczas, jeśli jego roszczenia wzajemne zostaną w sposób prawomocny zatwierdzone, jeśli są niepodważalne lub przez nas uznane. Ponadto jest on uprawniony do wykonania prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

Jesteśmy uprawnieni do odstępowania naszych wierzytelności wobec zamawiającego osobom trzecim.

Jeżeli zamawiający popadnie w zwłokę ze spłatą jednej wierzytelności, to jesteśmy uprawnieni do postawienia wszystkich pozostałych jego wierzytelności w stan wymagalności.

Zamawiający ponosi wszelkie opłaty, koszty i wydatki, jakie powstaną w związku z każdym prawnie skutecznym wytoczeniem przeciwko niemu powództwa poza Niemcami.

§ 4 Dostawa

Regały, wózki wielofunkcyjne i wózki sortujące są dostarczane do samodzielnego montażu. Wysyłka następuje na koszt i ryzyko Kupującego.

Podany przez nas czas dostawy rozpoczyna się pod warunkiem, że wszystkie kwestie techniczne zostały wyjaśnione. Naszego zobowiązania do dostawy dotrzymujemy pod warunkiem punktualnego i prawidłowego wykonania zobowiązania przez zamawiającego.

Jeżeli załadunek lub transport towarów będzie opóźniony, z powodu, za który odpowiedzialny jest kupujący, to mamy prawo, na koszt i ryzyko kupującego według własnego uznania zmagazynować towar, podjąć wszystkie środki, uznane za odpowiednie, zmierzające do zachowania towaru oraz wystawić rachunek za towar jako dostarczony.

Zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia zarzutu niewykonanej umowy. W przypadku zwłoki w przyjęciu towaru przez zamawiającego lub naruszenia przez niego innych obowiązków współdziałania z jego winy, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania z tytułu powstałej po naszej stronie szkody oraz zwrotu ewentualnych kosztów dodatkowych. Zastrzegamy sobie prawo do dalej idących roszczeń.

W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. (4), ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego pogorszenia zakupionej rzeczy przechodzi na zamawiającego w chwili, w której nastąpiła zwłoka w przyjęciu towaru lub zwłoka dłużnika.

Ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli obowiązująca umowa kupna stanowi transakcję o bezwzględnie wiążącym terminie w rozumieniu § 286 ust. 2 pkt. 4 BGB lub § 376 niem. kodeksu handlowego [HGB]. Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli w wyniku zależnej od nas zwłoki w dostawie zamawiający będzie uprawniony zgłosić, że nie jest już zainteresowany dalszym wykonaniem umowy.

Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli zwłoka w dostawie jest skutkiem zależnego od nas, umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia umowy; ponosimy odpowiedzialność za winę naszych przedstawicieli lub innych osób działających w naszym imieniu. Jeśli zwłoka w dostawie nie jest wynikiem zawinionego przez nas, umyślnego naruszenia umowy, nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody.

Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli zależna od nas zwłoka w dostawie jest wynikiem zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych; w takim przypadku odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody.

Ponadto w przypadku zależnej od nas zwłoki w dostawie zamawiający ma prawo żądania zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę w maksymalnej wysokości 1% wartości dostawy, jednak maksymalnie 3% wartości dostawy za każdy pełen tydzień zwłoki.

Inne ustawowe roszczenia i prawa zamawiającego są zastrzeżone.

§ 5 Przejście ryzyka

Jeśli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, ustala się dostawę "loco fabryka". Jeśli zamawiający wyrazi takie życzenie, na dostawę możemy zawrzeć stosowne ubezpieczenie transportowe; wszelkimi kosztami z tego tytułu zostanie obciążony Zamawiający.

§ 6 Gwarancja z tytułu wad

Roszczenia zamawiającego z tytułu wad mogą być wysuwane pod warunkiem należytego spełnienia przez niego obowiązków dotyczących sprawdzenia towaru i zawiadomienia sprzedającego, wynikających z § 377 HGB.

Jeśli zakupiona rzecz posiada wady, zamawiający w ramach świadczenia uzupełniającego ma prawo do żądania usunięcia wad lub dostawy rzeczy wolnej od wad. W przypadku usunięcia wad jesteśmy zobowiązani ponieść wszelkie koszty konieczne usunięcia wad, w szczególności koszty transportu, infrastruktury, robocizny i materiałów, o ile nie ulegają one zwiększeniu wskutek przeniesienia zakupionej rzeczy w inne miejsce niż miejsce spełnienia świadczenia. Jeśli świadczenie uzupełniające nie przyniesie efektu, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub żądać niższej ceny.

Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli zamawiający wysunie roszczenia odszkodowawcze wynikające z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, łącznie z umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem naszych przedstawicieli lub osób występujących w naszym imieniu. Jeśli naruszenie umowy nie było wynikiem umyślnego działania, odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody. Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli umyślnie naruszymy istotny obowiązek umowny; w tym przypadku odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody.

Powyższe nie narusza odpowiedzialności z tytułu zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia; dotyczy to także obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt. O ile powyżej nie ustalono inaczej, odpowiedzialność jest wyłączona. Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy, licząc od chwili przejścia ryzyka.

§ 7 Odpowiedzialność całkowita

Dalsza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania, inna niż przewidziana w § 6 jest wykluczona, bez względu na charakter prawny dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń z tytułu odszkodowania wynikających z winy przy zawieraniu umowy, spowodowanych innymi naruszeniami obowiązków umownych lub roszczeniami deliktowymi z tytułu odszkodowania za szkody rzeczowe zgodnie z § 823 BGB.

Wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązuje również w zakresie osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, przedstawicieli i innych osób działających w naszym imieniu.

§ 8 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności zakupionej rzeczy do momentu otrzymania wszystkich należności powstałych w chwili zawierania umowy, łącznie z wszelkimi należnościami z tytułu kolejnych zleceń, dodatkowych zamówień, zamówień części zamiennych. W przypadku sprzecznego z umową zachowania zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania zakupionej rzeczy. Odebranie przez nas zakupionej rzeczy nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba, że wyraźnie oświadczyliśmy o tym w formie pisemnej. Ustanowienie przez nas zastawu na zakupionej rzeczy nie stanowi odstąpienia od umowy. Po zabraniu zakupionej rzeczy jesteśmy uprawnieni do jej spieniężenia, a dochód z tego tytułu podlega zaliczeniu na poczet zobowiązań zmawiającego – po potrąceniu odpowiednich kosztów spieniężenia.

Zamawiający ma obowiązek dbania o zakupioną rzecz; w szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia jej na własny koszt w odpowiedniej wysokości od szkód spowodowanych ogniem, zalaniem i kradzieżą. W przypadku koniecznych prac konserwacyjnych i przeglądowych zamawiający ma obowiązek przeprowadzić je w planowym terminie na własny koszt.

W przypadku ustanowienia zastawu lub innych interwencji osób trzecich zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nas o tym fakcie na piśmie, w celu wystąpienia przez nas z powództwem zgodnie z § 771 nim. kodeksu postępowania cywilnego [ZPO] . Jeśli osoba trzecia nie będzie w stanie zwrócić nam sądowych i pozasądowych kosztów związanych z powództwem zgodnie z § 771 ZPO, zamawiający odpowiada za utratę przez nas należności.

§ 9 Właściwość miejscowa sądu, miejsce spełnienia świadczenia, informacja o zapisywaniu i przechowywaniu danych

Dla kontaktów handlowych pomiędzy nami a zamawiającym obowiązuje prawo niemieckie.Jeśli zamawiający jest kupcem, sądem właściwym jest sąd obowiązujący dla naszej siedziby; mamy jednak prawo do pozwania zamawiającego przed sądem właściwym dla jego siedziby.Jeśli z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, miejscem spełnienia świadczenia jest nasza siedziba.Dane zamawiającego zostaną zapisane i przetworzone w ramach obowiązujących strony stosunków handlowych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. LKE Polska SP. z o. o. Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Informacje ogólne, zakres obowiązywania

Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży; nie uznajemy warunków sprzecznych lub odmiennych od naszych warunków dostawy i płatności Zamawiającego, chyba że wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie w formie pisemnej. Nasze warunki dostawy i płatności obowiązują również w sytuacji, w której dysponując wiedzą o sprzecznych lub odmiennych od naszych warunkach dostawy i płatności zamawiającego dokonamy dostawy na rzecz Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Jeśli w poszczególnych przypadkach nie postanowiono inaczej w formie pisemnej, podstawą dla realizacji wszelkich zamówień jest zawsze pisemne potwierdzenie przez nas danego zamówienia.

Nasze warunki sprzedaży obowiązują wyłącznie wobec przedsiębiorców.

§ 2 Oferta, dokumenty ofertowe

Jeśli zamówienie jest kwalifikowane jako oferta zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, możemy je przyjąć w terminie 2 tygodni. 

Zastrzegamy sobie prawa własności oraz prawa autorskie do ilustracji, rysunków, kalkulacji oraz innych dokumentów. O ile nie postanowiono inaczej, zawarte w nich informacje nie stanowią gwarancji określonych właściwości. 

§ 3 Ceny, warunki płatności

Jeśli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, nasze ceny obowiązują "loco fabryka", z wyjątkiem opakowań, za które wystawiamy osobną fakturę.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 20,00 € netto w przeliczeniu na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia złożenia zamówienia.

Nasze ceny nie zawierają podatku VAT – wykazywany jest osobno na fakturze w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawo do dokonywania potrąceń przysługuje zamawiającemu tylko wówczas, jeśli jego wierzytelności zostaną potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, jeśli są niepodważalne lub przez nas uznane.

Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia (przelewu) naszych wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie.

Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą jednej wierzytelności, to jesteśmy uprawnieni do postawienia wszystkich pozostałych jego wierzytelności w stan wymagalności.

§ 4 Dostawa

Regały, wózki wielofunkcyjne i wózki sortujące są dostarczane do samodzielnego montażu. Wysyłka następuje na koszt i ryzyko Zamawiającego. 

Podany przez nas czas dostawy rozpoczyna się pod warunkiem, że wszystkie kwestie techniczne zostały wyjaśnione. Naszego zobowiązania do dostawy dotrzymujemy pod warunkiem punktualnego i prawidłowego wykonania zobowiązania przez Zamawiającego. 

Zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia zarzutu niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy. W przypadku zwłoki w przyjęciu towaru przez Zamawiającego lub zawinionego naruszenia przez niego innych obowiązków współdziałania, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania z tytułu powstałej po naszej stronie szkody oraz zwrotu ewentualnych kosztów dodatkowych. Zastrzegamy sobie prawo do dalej idących roszczeń. 

W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. (4), ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego pogorszenia zakupionej rzeczy przechodzi na Zamawiającego w chwili, w której nastąpiła zwłoka w przyjęciu towaru lub zwłoka dłużnika. 

Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli w wyniku zależnej od nas zwłoki w dostawie Zamawiający będzie uprawniony zgłosić, że nie jest już zainteresowany dalszym wykonaniem umowy.

Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli zwłoka w dostawie jest skutkiem zależnego od nas, umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia umowy; w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo ponosimy odpowiedzialność za winę naszych przedstawicieli lub innych osób działających w naszym imieniu. Jeśli zwłoka w dostawie nie jest wynikiem zawinionego przez nas, umyślnego naruszenia umowy, nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody. 

Ponosimy również odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli zwłoka w dostawie, za którą odpowiadamy, jest wynikiem zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych; w takim przypadku odpowiedzialność z tytułu odszkodowania jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody.

Ponadto w przypadku zwłoki w dostawie, za którą odpowiadamy, Zamawiający ma prawo żądania zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę w maksymalnej wysokości 1% wartości dostawy za każdy pełny tydzień zwłoki, jednak maksymalnie 3% wartości dostawy. 

§ 5 Przejście ryzyka

Jeśli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, obowiązują warunki dostawy "loco fabryka". Jeśli Zamawiający wyrazi takie życzenie, na dostawę możemy zawrzeć stosowne ubezpieczenie transportowe; wszelkimi kosztami z tego tytułu zostanie obciążony Zamawiający. 

§ 6 Rękojmia z tytułu wad

Roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady mogą być wysuwane pod warunkiem należytego spełnienia przez niego obowiązków dotyczących sprawdzenia towaru i zawiadomienia o wadzie, wynikających z przepisów prawa polskiego.

Jeśli zakupiona rzecz posiada wady, Zamawiający w ramach świadczenia uzupełniającego ma prawo do żądania usunięcia wad lub dostawy rzeczy wolnej od wad. W przypadku usunięcia wad jesteśmy zobowiązani ponieść wszelkie konieczne koszty usunięcia wad, w szczególności koszty transportu, infrastruktury, robocizny i materiałów, o ile nie ulegają one zwiększeniu wskutek przeniesienia zakupionej rzeczy w inne miejsce niż miejsce spełnienia świadczenia. Jeśli świadczenie uzupełniające nie przyniesie efektu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub żądać niższej ceny. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z reżimu właściwego dla rękojmi w przypadku wyrządzenia szkody nieumyślnej jest ograniczona do możliwej do przewidzenia, zwykle w takim przypadku występującej szkody.

Powyższe nie narusza odpowiedzialności z tytułu zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia; dotyczy to także obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. 

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od chwili wydania rzeczy Zamawiającemu. 

§ 7 Odpowiedzialność całkowita

Odpowiedzialność odszkodowawcza inna niż odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z rękojmi z tytułu wad ograniczona jest do szkody wyrządzonej z winy umyślnej. W przypadku zbiegu odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego jest wyłączona.

Wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązuje również w zakresie osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych pracowników, przedstawicieli i innych osób działających w naszym imieniu. 

§ 8 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności zakupionej rzeczy do momentu otrzymania wszystkich należności powstałych w chwili zawierania umowy, łącznie z wszelkimi należnościami z tytułu kolejnych zamówień, dodatkowych zamówień, zamówień części zamiennych. W przypadku sprzecznego z umową zachowania Zamawiającego, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania zakupionej rzeczy. Odebranie przez nas zakupionej rzeczy nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie oświadczyliśmy o tym w formie pisemnej. Ustanowienie przez nas zastawu na zakupionej rzeczy nie stanowi odstąpienia od umowy. Po odebraniu zakupionej rzeczy jesteśmy uprawnieni do jej spieniężenia, a dochód z tego tytułu podlega zaliczeniu na poczet zobowiązań Zamawiającego – po potrąceniu odpowiednich kosztów spieniężenia. 

Zamawiający ma obowiązek dbania o zakupioną rzecz; w szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia jej na własny koszt w odpowiedniej wysokości od szkód spowodowanych ogniem, zalaniem i kradzieżą. W przypadku koniecznych prac konserwacyjnych i przeglądowych Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić je w planowym terminie na własny koszt.

W przypadku ustanowienia zastawu lub innych interwencji osób trzecich Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nas o tym fakcie na piśmie. 

§ 9 Właściwość miejscowa sądu, miejsce spełnienia świadczenia, informacja o zapisywaniu i przechowywaniu danych

Dla kontaktów handlowych pomiędzy nami a Zamawiającym obowiązuje prawo polskie.

Jeśli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, miejscem spełnienia świadczenia jest nasza siedziba. 

Dane Zamawiającego zostaną zapisane i przetworzone w ramach obowiązujących strony stosunków handlowych, zgodnie z przepisami prawa.

LKE Polska SP. z o. o. PL-62-002 Suchy Las